User conditions

Användarvillkor

Allmänt:

Nedanstående användarvillkor utgör de villkor som gäller för dig som användare ("Användaren") och du förbinder dig att följa dessa när du nyttjar de tjänster som tillhandahålls på www.savoirdb.com nedan kallat ("Webbplatsen"). Denna programvara (Programvaran) tillhandahålls av AEC genom licensavtal tecknat mellan AEC och Användarens arbetsgivare eller uppdragsgivare. ("Licenstagaren") AEC kan komma att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen.

Användarens åtagande:

Användaren förbinder sig att inte använda Programvaran på annat sätt än som är uttryckligen tillåtet enligt dessa villkor eller tvingande lag i Sverige. Användaren ansvarar för allt innehåll som placeras i Programvaran och ansvarar för att sådant innehåll följer gällande lagar och bestämmelser och följer mellan parterna ingånget licensavtal. AEC ansvarar inte för av användaren i databasen lagrad information och säkerhetskopiering av sådan information.

Immateriella rättigheter:

AEC är ägare till alla immateriella rättigheter såsom upphovsrättigheter för Programvaran/tjänsten och äger även alla upphovsrättigheter till den dokumentation, såväl elektronisk som tryckt, som hör till programvaran. Användaren har inte rätt att tillgängliggöra Programvaran och därtill hörande immateriella rättigheter för tredje man utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från AEC.

Användargenererat innehåll:

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av tjänst på Webbplatsen skapar och/eller laddar upp på Webbsidan som t.ex. värdelistor, informationsträngar etc. ("Användargenererat innehåll"). Användaren svarar för att denne innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet alternativt har rättighetsinnehavarens godkännande att ladda upp materialet.

Ansvar:

Användare ansvarar för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att mailadressen är aktiv.

Länkning:

Webbplatsen länkar till andra webbplatser. Länkarna innebär inte en rekommendation eller en garanti beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och AEC är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats.